මුලිනම https://www.canva.com/create/t-shirts/ වෙත යන්න ඉට පස්සෙ t-shirt එක ඔබ කැමති පරිදි නිර්මාණය කර design එකෙ link එක හො download කළ පිංතුරක් හො upload කරන්න

t shirt එක design කරන ආකාරය මෙම video එකෙන් බලන්න